แผนยุทธศาสตร์ชาติ

คู่มือ/รายละเอียดตัวชี้วัด

กลไกล/เครือข่าย/ปฏิทินขับเคลื่อนงาน/มอบภารกิจ

 • 3.1 ป้องกันทุจริต

  กลไกล/เครือข่าย/ปฏิทินขับเคลื่อนงาน/มอบภารกิจ

  เข้าดู 5 ครั้ง

  ไม่พบเอกสาร

 • 3.2 จัดการร้องเรียน

  กลไกล/เครือข่าย/ปฏิทินขับเคลื่อนงาน/มอบภารกิจ

  เข้าดู 5 ครั้ง

  ไม่พบเอกสาร

เกณฑ์/แบบประเมิน ITA

 • 4.1 ป.ป.ช.

  เกณฑ์/แบบประเมิน ITA

  เข้าดู 5 ครั้ง

  ไม่พบเอกสาร

 • 4.2 จังหวัด

  เกณฑ์/แบบประเมิน ITA

  เข้าดู 5 ครั้ง

  ไม่พบเอกสาร

 • 4.3 ศปท.สธ.

  เกณฑ์/แบบประเมิน ITA

  เข้าดู 4 ครั้ง

  ไม่พบเอกสาร

ส่งรายงานการประเมิน ITA (EBIT) ศปท.สธ.

 • 5.1 ไตรมาส 1

  ส่งรายงานการประเมิน ITA (EBIT) ศปท.สธ.

  เข้าดู 5 ครั้ง

  ไม่พบเอกสาร

 • 5.2 ไตรมาส 2

  ส่งรายงานการประเมิน ITA (EBIT) ศปท.สธ.

  เข้าดู 4 ครั้ง

  ไม่พบเอกสาร

 • 5.3 ไตรมาส 3

  ส่งรายงานการประเมิน ITA (EBIT) ศปท.สธ.

  เข้าดู 4 ครั้ง

  ไม่พบเอกสาร

 • 5.4 ไตรมาส 4

  ส่งรายงานการประเมิน ITA (EBIT) ศปท.สธ.

  เข้าดู 5 ครั้ง

  ไม่พบเอกสาร

แผนปฏิบัติการ

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน (รอบ 6 เดือน 12 เดือน)

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

กรณีตัวอย่างร้องเรียน วินัย ละเมิด คดี

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

วางระบบ/มาตรการ/คำสั่ง

แผนบริหารความเสี่ยง

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

คำสั่งมอบอำนาจ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การเบิกจ่ายเงิน

บริหารงานบุคคล

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง